Η άδεια οδήγησης ανανεώνεται όταν λήξη η ισχύς τους. Από 19 Ιανουαρίου 2013 η άδεια οδήγησης λήγει:
• 15 έτη μετά την επιτυχία στις πρακτικές εξετάσεις ή την ανανέωση της.
• Όταν συμπληρώσουμε τα 65 έτη.
• Κάθε 3 έτη μετά την ηλικία των 65 ετών και έως τα 80 έτη.
• Κάθε 2 έτη μετά την ηλικία των 80 ετών αλλά σε δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή.
• Κάθε 5 έτη από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωση αν είμαστε κάτοχοι κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE σε πρωτοβάθμια ιατρική επιτροπή.
• Αν υπάρχει περιορισμός στην άδεια οδήγησης για ιατρικούς λόγους (κωδικός 107), σε δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή.
Αν έχετε πολλές κατηγορίες στην άδεια οδήγησης, η κάθε κατηγορία έχει διαφορετική χρονική ισχύ και δεν λήγουν ταυτόχρονα.

 • Αναθεώρηση σε πρωτοβάθμια ιατρική επιτροπή άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών.
  • Δικαιολογητικά
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία Διπλώματος ή το ίδιο το δίπλωμα αν είναι ληγμένο
   •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αναθεώρηση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
   θεωρημένο με το γνήσιο τ
   ης υπογραφής
   •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Αναθεώρηση άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών λόγω ηλικίας σε Δ.Ι.Ε.
  • Δικαιολογητικά
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση για εξέταση από ΔΙΕ
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για εξέταση από Δ.Ι.Ε.
   θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αναθεώρηση
   θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Ηλεκτροκαρδιογράφημα τελευταίου τριμήνου με σχετική γνωμάτευση
   •Ακουόγραμμα με οστέινη και αέρινη καμπύλη