Αντίγραφο ή αντικατάσταση άδειας οδήγησης μπορούμε να ζητήσουμε για διάφορους λόγους όπως:
• Χάσαμε την άδεια οδήγησης
• Η άδεια οδήγησης κλάπηκε
• Η άδεια οδήγησης έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί
• Θέλουμε να αλλάξουμε την άδεια οδήγησης με νέου τύπου έντυπο άδειας
• Δεν θέλω να ανανεώσω τις “επαγγελματικές κατηγορίες” που κατέχω

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης κοινοτικού τύπου χωρίς ανανέωση επαγγελματικών κατηγοριών
  • Δικαιολογητικά
   • Φωτοτυπία Ταυτότητας
   • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης κοινοτικού τύπου
  • Δικαιολογητικά
   • Φωτοτυπία Ταυτότητας
   • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας
  • Δικαιολογητικά
   • Φωτοτυπία Ταυτότητας
   • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής
  • Δικαιολογητικά
   • Φωτοτυπία Ταυτότητας
   • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   • Έντυπο αστυνομικής αρχής δήλωσης κλοπής
   • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  • Δικαιολογητικά
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •1φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την
   αντικατάσταση
   της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
   θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής