Η κατηγορία Β+Ε μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Β+Ε, δικαιούστε να οδηγήσετε:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.