Η κατηγορία αυτή χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.
Το οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Β1, δικαιούστε να οδηγήσετε:
τετράκυκλα

Διαδικασία.
Η κατηγορία αυτή στην Ελλάδα χορηγείτε μόνο από μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης.