Η κατηγορία Β96 μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και απαιτείται να κατέχετε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Β96, δικαιούστε να οδηγήσετε:
Αυτοκίνητα της κατηγορίας Β συνδυαζόμενα με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μάζα του συνδυασμού υπερβαίνει τα 3.500 kg και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.