Η κατηγορία D μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 21 ετών και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
Η κατηγορία αυτή συνοδεύετε υποχρεωτικά με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και δεν μπορεί να αποκτηθεί μόνη της.
Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας D1, δικαιούστε να οδηγήσετε:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

 • Επέκταση άδειας οδήγησης από κατηγορία σε D
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 21 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης Β κατηγορίας
   •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε D
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 21 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C κατηγορίας
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής