Οι κατηγορίες που κατέχω στην άδεια οδήγησης, για ιατρικούς λόγους ή για λόγους συνταξιοδότησης, μπορεί να μας επιβάλουν να περιοριστούν.
Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την άδεια οδήγησης με νέο έντυπο άδειας οδήγησης χωρίς τις κατηγορίες που έχουν περιοριστεί.

 • Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους συνταξιοδότησης
  • Δικαιολογητικά
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την
   αντικατάσταση
   της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
   θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Έγγραφο ασφαλιστικού φορέα

 • Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους υγείας
  • Δικαιολογητικά
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •3 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την
   αντικατάσταση
   της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
   θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Βιβλιάριο ασθενείας