Η κατηγορία CΕ (Νταλίκας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C ή C+ΠΕΙ.
Η κατηγορία αυτή συνοδεύετε υποχρεωτικά με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και δεν μπορεί να αποκτηθεί μόνη της.

Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας CE, δικαιούστε να οδηγήσετε:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE+ΠΕΙ από C χωρίς ΠΕΙ κατηγορία.
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 21 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C κατηγορίας χωρίς ΠΕΙ
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής