Η κατηγορία C με ΠΕΙ μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
Η κατηγορία αυτή μπορεί να αποκτηθεί μόνη της σε ηλικία 21 ετών, μόνο αν το όχημα που θα οδηγείτε υπάγετε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του πδ 74/2008 (ΦΕΚ Α 112/1806/2008)
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας C, δικαιούστε να οδηγήσετε:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750. kg

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE χωρίς ΠΕΙ από C
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C+ΠΕΙ κατηγορίας
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε C
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)