Η κατηγορία C1E μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C1.
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
Η κατηγορία αυτή συνοδεύετε υποχρεωτικά με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και δεν μπορεί να αποκτηθεί μόνη της.