Αναθεώρηση άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών λόγω ηλικίας σε Δ.Ι.Ε.

Δικαιολογητικά
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση για εξέταση από ΔΙΕ
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για εξέταση από Δ.Ι.Ε.
θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αναθεώρηση
θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Ηλεκτροκαρδιογράφημα τελευταίου τριμήνου με σχετική γνωμάτευση
•Ακουόγραμμα με οστέινη και αέρινη καμπύλη