Αναθεώρηση σε πρωτοβάθμια ιατρική επιτροπή άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών.

Δικαιολογητικά
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία Διπλώματος ή το ίδιο το δίπλωμα αν είναι ληγμένο
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αναθεώρηση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
θεωρημένο με το γνήσιο τ
ης υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)