Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας

Δικαιολογητικά
• Φωτοτυπία Ταυτότητας
• 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
• Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
• Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής