Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής

Δικαιολογητικά
• Φωτοτυπία Ταυτότητας
• 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
• Έντυπο αστυνομικής αρχής δήλωσης κλοπής
• Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
• Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής