Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

Δικαιολογητικά
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
•1φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την
αντικατάσταση
της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής