Ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ με ελληνική

Δικαιολογητικά
• Φωτοτυπία Ταυτότητας
• Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
• Άδεια διαμονής εάν δεν είναι Έλληνας υπήκοος τουλάχιστον 6 μηνών
• 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
• Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
• Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής