Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ σε Α1 κατηγορία

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
•2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής