Επέκταση άδειας οδήγησης Β από ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορία.

Δικαιολογητικά

•Φωτοτυπία Ταυτότητα
•Φωτοτυπία άδεια οδήγησης
•Φωτοτυπία ένα έντυπο που νε περιέχει το ΑΦΜ εκτυπωμένο
•2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής