Επέκταση άδειας οδήγησης Β96 από B κατηγορία

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 18ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητα
•Φωτοτυπία άδεια οδήγησηςΒ κατηγορίας
•1φωτογραφίατύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής