Επέκταση άδειας οδήγησης σε ΒΕ κατηγορία

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 18 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητα
•Φωτοτυπία άδεια οδήγησης Β κατηγορίας
• 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής