Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE+ΠΕΙ από C χωρίς ΠΕΙ κατηγορία.

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 21 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C κατηγορίας χωρίς ΠΕΙ
•2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής