Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE χωρίς ΠΕΙ από C

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 18 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C+ΠΕΙ κατηγορίας
•2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής