Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχτηκε με αντίστοιχη άδεια οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ

Δικαιολογητικά
• Φωτοτυπία Ταυτότητας
• Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
• 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
• Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
• Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
• Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.