Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους συνταξιοδότησης

Δικαιολογητικά
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
•2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την
αντικατάσταση
της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Έγγραφο ασφαλιστικού φορέα