Ταυτόχρονη έκδοση άδειας οδήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α κατηγορίας και Β κατηγορίας

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης ανάλογα με την κατηγορία
•Φωτοτυπία Ταυτότητα
•5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών),θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Β θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Α κατηγορίας θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)