Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχτηκε με αντίστοιχη άδεια οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.

Ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ με ελληνική

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης • Άδεια διαμονής εάν δεν είναι Έλληνας υπήκοος τουλάχιστον 6 μηνών • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής